Dbamy o Twoją prywatność
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.
BLOG

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu it.sklep.pl obowiązujący od dnia 27.03.2024r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość między Sprzedawcą a Klientem.

1. DEFINICJE

1. Sprzedawca - Horkom Anna Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59 51-354 Wrocław, NIP 894-237-36-56 , REGON 528004383, kontakt: e-mail: info@it.sklep.pl, telefon: +48 608 137 485.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia - przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4. Towar/Towary – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Towary oferowane przez it.sklep.pl pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.

5. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem it.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary Sprzedawcy. Wszystkie Towary oferowane na Sklepie Internetowym pochodzą od przedsiębiorców.

6. Infolinia – infolinia telefoniczna pod numerem: +48 608 137 485, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, umożliwiająca złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz uzyskanie informacji o: złożonym Zamówieniu, rezygnacji z zakupu i zwrocie Zamówienia, reklamacjach dostawy oraz reklamacjach z tytułu rękojmi i gwarancji i naprawach pogwarancyjnych. Rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy, nie może korzystać z usług zamawianych przez telefon. Koszt połączenia jest zgodny z opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

7. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

8. Cennik - spis Towarów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

9. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10. Zamówienie – zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionego Towaru i wydać mu Towar, w tym poprzez przesłanie Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, a Klient jest zobowiązany Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Zamówienie zawiera informację o nazwie, ilości, cenie Towaru, niezbędnych do realizacji Zamówienia danych Sprzedawcy i Klienta, określenie sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy Towaru.

11. Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

12. Zgłoszenie reklamacyjne – zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z pkt VIII pkt 8 Regulaminu wraz z oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakup oraz doręczeniem Towaru do Sprzedawcy,

13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

14. Plasowanie - przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami (Zamówień), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego it.skle.pl, dostępnego pod adresem internetowym it.sklep.pl i Infolinii.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie it.sklep.pl kierowane przez Horkom Anna Horoś do odbiorców i potencjalnych Klientów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

5. Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie Internetowym wykorzystuje mechanizm plasowania. W plasowaniu Sprzedawca korzysta z następujących parametrów:

 • wartości wejściowe związane z wyszukiwaniem (wykaz treści, wykaz atrybutów, słowa kluczowe/tagi/etykiety);
 • istotność na podstawie dopasowania wartości wejściowej użytkownika końcowego i użytkownika biznesowego;
 • zakończone transakcje sprzedaży (np. liczba, najnowsze);
 • cena;
 • data wejścia na rynek;
 • sezonowość i tymczasowe odchylenia (np. trwająca cały dzień sprzedaż na specjalnych warunkach);
 • interwencje redakcyjne („najlepsze propozycje” redaktora, „oferty dnia”);
 • dostępność zapasów;
 • popularność ofert;
 • nowo umieszczone na liście;
 • istotność produktu dla asortymentu.

6. Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie Internetowym nie korzysta z mechanizmów płatnego plasowania.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

a) dostęp do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

 • Firefox – wersja 40 i późniejsze lub
 • Chrome – wersja 80 i późniejsze lub
 • MSIE - wersja 11 lub
 • Opera – wersja 27 i późniejsze lub
 • Safari – wersja 11 i późniejsze lub
 • Edge – wersja 80 i późniejsze

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi w Sklepie Internetowym zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży są Towary wystawione w chwili składania Zamówień na stronie it.sklep.pl za pomocą sieci Internet.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby świadczenie (czyli realizacja Zamówienia) było zgodne z Zamówieniem. W przypadku, gdy sprzedany Towar będzie miał wady, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w pkt VIII podpunktach 6-9 Regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać również przepisów powszechnie obowiązujących w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez:
a) wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub
b) telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
2. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji, z kliknięcia przez Klienta na link „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu Zamówieniu.
3. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii, umowa zostaje zawarta:
a) po przekazaniu przez Klienta wszelkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzeniu przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy utrwalonej w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Klienta oraz
b) z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Akceptuję regulamin, zamawiam i płacę” widoczny w Formularzu Zamówienia przesłanym przez Sprzedawcę, Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.
5. W trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu Towarów i dodaniu ich do koszyka.
6. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta Zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: info@it.sklep.pl lub też za pośrednictwem Infolinii.
7. Klient może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje realizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujących sytuacjach:
a) w ramach akcji promocyjnych,
b) w ramach indywidualnych ustaleń,
c) w ramach konkursów organizowanych przez it.sklep.pl i inne podmioty.
8. Aby skorzystać z rabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub podać kod rabatowy podczas składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Do każdego Zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który należy wprowadzić, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie i mogą podlegać dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym.
9. Kody rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Użycie kodu rabatowego może być wyłączone także wobec pojedynczych Towarów lub grup Towarów, co określone zostanie w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.
10. Rabat naliczany jest od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Towarów i nie łączy się z promocjami, wyprzedażami, innymi kodami rabatowymi, a także rabatami uzyskanymi na podstawie jakichkolwiek umów, które mogą obowiązywać w Sklepie Internetowym, chyba że co innego przewidziano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.
11. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Towary:
a) przed wydaniem Towaru w formie:

 • przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy:  mBank nr konta: 25 1140 2004 0000 3002 3368 9015
 • płatności autoryzowanej za pośrednictwem systemu płatności online,

b) w momencie odbioru Towaru:

 • za pobraniem (gotówką), w przypadku odbioru osobistego.

2. W tytule płatności Klient podaje numer Zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają VAT.
4. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze.
5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie umieszcza informację o cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Towarów oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni Sprzedawca obok obniżonej ceny umieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom:
a) składanie Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania umów kupna/sprzedaży Towarów na odległość,
b) uzyskanie informacji o Towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich: UPS, JAS FBG oraz za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia wynosi 1-3dni roboczych.
5. Sprzedawca zastrzegą, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
6. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu Zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez system płatności online.
7. Dostawa Towaru następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail, bądź na adres podany podczas składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Na życzenie Klienta, do zamówionego produktu zostanie dołączona faktura VAT w formie papierowej. W tym celu, Klient proszony jest o zgłoszenie takiej prośby za pośrednictwem adresu: info@it.sklep.pl lub w trakcie składania Zamówienia w polu z dodatkowymi informacji - uwagi do sklepu.
9. Koszt dostawy Towaru pokrywa Klient.
10. Aktualny cennik dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach dostawy zamówionego Towaru.

VIII. GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Gwarancja producenta
Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Zobowiązania z tytułu gwarancji są realizowane przez firmę Assmann Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 19.

W celu zgłoszenia produktów do serwisu proszę o korzystanie z serwisu RMA-online , gdzie w łatwy i szybki sposób można zgłosić do naprawy zakupiony sprzęt.

W celu nadania zgłoszenia należy w powyższym formularzu podać dane urządzenia takie jak: symbol towaru, nr seryjny, data zakupu, opis usterki, numer dokumentu zakupu, adres e-mail. Prosimy również o podawanie nr telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej usterkę.


Serwis - Assmann Distribution Sp. z o.o.
ul.
Szczecińska 19
54-517 Wrocław
Adres poczty elektronicznej: serwis@assmann.pl

Serwis Assmann Distribution Sp. z o.o. pracuje od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

W razie jakichkolwiek pytań - za pośrednictwem powyższego adresu e-mail można uzyskać informacje o terminach: naprawy, odbioru, wysyłki serwisowanych produktów, itp.

Towar po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Sprzedawca wskazuje, że gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Klientowi z mocy prawa w przypadku braku zgodności sprzedanego Towaru z umową. Takie środki, w przypadku, gdy Towar został zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego, opisane zostały w punktach 2 – 5 i są realizowane na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zamówiony Towar ma wady. Obowiązki Sprzedawcy różnią się w zależności od tego, czy Klient jest Konsumentem, czy nie posiada statusu Konsumenta.

Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym (it.sklep.pl)

2. Zasady rękojmi obowiązujące względem Konsumentów:
2.1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Konsument, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać jego naprawy lub wymiany.
2.2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Zamówieniem w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
2.3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem.
2.4. Dokonując oceny nadmierności kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Zamówieniem, wartość Towaru zgodnego z Zamówieniem oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem.
2.5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu oraz koszt odbioru Towaru od Konsumenta ponosi Sprzedawca.
2.6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Zamówienia w następujących sytuacjach:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem powołując się na nadmierność kosztów (patrz: pkt. 2.3.)
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Zamówieniem w ten sposób, że:

 • nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Zamówieniem;
 • nie dokonał naprawy lub wymiany bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
 • nie pokrył kosztów, o których mowa w punkcie 2.5.

c) brak zgodności Towaru z Zamówieniem występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Zamówieniem,
d) brak zgodności Towaru z Zamówieniem jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Zamówieniem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
2.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Zamówienia, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Zamówieniem pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Zamówieniem.
2.8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
2.9. Konsument nie może odstąpić od Zamówienia, jeżeli brak zgodności Towaru z Zamówienia jest nieistotny.
2.10. Jeżeli brak zgodności z Zamówieniem dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Zamówienia Konsument może odstąpić od Zamówienia jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Zamówieniem, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Zamówieniem.

3. Zasady rękojmi obowiązujące względem Klientów niebędących Konsumentami.
3.1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
3.2. W sytuacji, w której Klient domaga się wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić realizacji swoich obowiązków we wskazany przez Klienta sposób, jeżeli wskazany sposób doprowadzenia do zgodności z Zamówieniem Towaru jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Zamówieniem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
3.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towary na wolny od wad lub usunięcia wady, ograniczenie zawarte w zd. 1 nie znajduje zastosowania.
3.4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Postanowienia wspólne dotyczące rękojmi:
4.1. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 4.4. poniżej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi.
4.2. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
4.2.1. Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy Towaru
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
4.2.2. Dane reklamowanego Towaru:
a) Producent
b) Model, ew. indeks Towaru
c) Numer seryjny
4.2.3. Dane określające datę wydania Towaru Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
4.2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
4.2.5. Roszczenie Klienta.
4.3. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu Towaru w Sklepie Internetowym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).
4.4. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Sprzedawcy:

 • drogą elektroniczną na adres info@it.sklep.pl
 • listownie na adres Horkom Anna Horoś ul. Poleska 33/59 51-354 Wrocław z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi

4.5. Towary, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej.
4.6. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru Towaru przez kuriera.
4.7. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Towarem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
4.8. Reklamowany Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zalecamy zapakowanie reklamowanego Towaru w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
4.9. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
4.10. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia Reklamacyjnego.
4.11. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
4.12. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.


5. Uznanie roszczenia z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę.
5.1. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na wymianie Towaru wadliwego na wolny od wad, Towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, Towar zostanie naprawiony przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
d) polegającego na odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
5.2. Dla przypadków opisanych w pkt 5.1. podpunktach a) i b) Towar odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
5.3. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru z naprawy od kuriera (dotyczy to również Towarów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Towaru w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Towaru, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, pod rygorem naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania Towaru.
5.5. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronach it.sklep.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy i wysłać go na adres e-mail: info@it.sklep.pl.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

4. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy na adres Assmann Distribution Sp. z o.o. ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru proszę dołączyć kopię formularza odstąpienia od umowy. Konsument jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do czasu otrzymania z powrotem Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
6. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Konsument odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. OPINIE

1. Sprzedawca umożliwia wystawianie użytkownikom Sklepu Internetowego umieszczonego na domenie www.it.sklep.pl opinii o Towarach - zarówno opinii zweryfikowanych (po dokonaniu zakupu za pośrednictwem serwisu Ceneo), jak również niezweryfikowanych (użytkownik który nabył lub nie nabył towaru - maksymalnie jedna opinia w czasie 60 minut).
2. Po zrealizowaniu Zamówienia i udzielonej zgodzie podczas składania zamówienia - serwis Ceneo przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą prośbę o wystawienie opinii o Towarze i indywidualnie wygenerowany link powiązany z numerem Zamówienia, pod którym Klient może wystawić taką opinię.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Horkom Anna Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59, 51-354 Wrocław.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, dalej: „RODO”), Sprzedawca jako administrator danych Klienta informuje, iż:

 • W Horkom Anna Horoś powołany został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: info@it.sklep.pl, nr telefonu +48608137485;
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem usługi elektronicznej (Sklepu Internetowego) lub Infolinii, realizacji zamówienia, tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lut. c RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z Infolinii mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania;
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, w przypadku wysyłki zakupionego towaru, a także podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usług IT;
 • Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą i prowadzenia rozmowy na Infolinii.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje RODO;
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych Towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 44 z późn. zm.),
 • RODO.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej it.sklep.pl
2. Horkom Anna Horoś nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@it.sklep.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
6. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Klient, który wyraził zgodę na to, aby jego adres e-mail znalazł się w bazie newsletterowej, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin sklepu it.sklep.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość między Sprzedawcą a Klientem.

1. DEFINICJE

1. Sprzedawca - Horkom Przemysław Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59 51-354 Wrocław, NIP 899-241-93-20, REGON 932959971, kontakt: e-mail: info@it.sklep.pl, telefon: +48 608 137 485.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia - przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4. Towar/Towary – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Towary oferowane przez it.sklep.pl pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.

5. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem it.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary Sprzedawcy. Wszystkie Towary oferowane na Sklepie Internetowym pochodzą od przedsiębiorców.

6. Infolinia – infolinia telefoniczna pod numerem: +48 608 137 485, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, umożliwiająca złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz uzyskanie informacji o: złożonym Zamówieniu, rezygnacji z zakupu i zwrocie Zamówienia, reklamacjach dostawy oraz reklamacjach z tytułu rękojmi i gwarancji i naprawach pogwarancyjnych. Rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy, nie może korzystać z usług zamawianych przez telefon. Koszt połączenia jest zgodny z opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

7. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

8. Cennik - spis Towarów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

9. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10. Zamówienie – zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionego Towaru i wydać mu Towar, w tym poprzez przesłanie Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, a Klient jest zobowiązany Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Zamówienie zawiera informację o nazwie, ilości, cenie Towaru, niezbędnych do realizacji Zamówienia danych Sprzedawcy i Klienta, określenie sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy Towaru.

11. Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

12. Zgłoszenie reklamacyjne – zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z pkt VIII pkt 8 Regulaminu wraz z oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakup oraz doręczeniem Towaru do Sprzedawcy,

13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

14. Plasowanie - przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami (Zamówień), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego it.skle.pl, dostępnego pod adresem internetowym it.sklep.pl i Infolinii.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie it.sklep.pl kierowane przez Horkom Przemysław Horoś do odbiorców i potencjalnych Klientów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

5. Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie Internetowym wykorzystuje mechanizm plasowania. W plasowaniu Sprzedawca korzysta z następujących parametrów:

 • wartości wejściowe związane z wyszukiwaniem (wykaz treści, wykaz atrybutów, słowa kluczowe/tagi/etykiety);
 • istotność na podstawie dopasowania wartości wejściowej użytkownika końcowego i użytkownika biznesowego;
 • zakończone transakcje sprzedaży (np. liczba, najnowsze);
 • cena;
 • data wejścia na rynek;
 • sezonowość i tymczasowe odchylenia (np. trwająca cały dzień sprzedaż na specjalnych warunkach);
 • interwencje redakcyjne („najlepsze propozycje” redaktora, „oferty dnia”);
 • dostępność zapasów;
 • popularność ofert;
 • nowo umieszczone na liście;
 • istotność produktu dla asortymentu.

6. Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie Internetowym nie korzysta z mechanizmów płatnego plasowania.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

a) dostęp do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

 • Firefox – wersja 40 i późniejsze lub
 • Chrome – wersja 80 i późniejsze lub
 • MSIE - wersja 11 lub
 • Opera – wersja 27 i późniejsze lub
 • Safari – wersja 11 i późniejsze lub
 • Edge – wersja 80 i późniejsze

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi w Sklepie Internetowym zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży są Towary wystawione w chwili składania Zamówień na stronie it.sklep.pl za pomocą sieci Internet.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby świadczenie (czyli realizacja Zamówienia) było zgodne z Zamówieniem. W przypadku, gdy sprzedany Towar będzie miał wady, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w pkt VIII podpunktach 6-9 Regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać również przepisów powszechnie obowiązujących w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez:
a) wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub
b) telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
2. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji, z kliknięcia przez Klienta na link „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu Zamówieniu.
3. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii, umowa zostaje zawarta:
a) po przekazaniu przez Klienta wszelkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzeniu przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy utrwalonej w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Klienta oraz
b) z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Akceptuję regulamin, zamawiam i płacę” widoczny w Formularzu Zamówienia przesłanym przez Sprzedawcę, Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.
5. W trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu Towarów i dodaniu ich do koszyka.
6. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta Zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: info@it.sklep.pl lub też za pośrednictwem Infolinii.
7. Klient może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje realizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujących sytuacjach:
a) w ramach akcji promocyjnych,
b) w ramach indywidualnych ustaleń,
c) w ramach konkursów organizowanych przez it.sklep.pl i inne podmioty.
8. Aby skorzystać z rabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub podać kod rabatowy podczas składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Do każdego Zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który należy wprowadzić, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie i mogą podlegać dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym.
9. Kody rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Użycie kodu rabatowego może być wyłączone także wobec pojedynczych Towarów lub grup Towarów, co określone zostanie w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.
10. Rabat naliczany jest od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Towarów i nie łączy się z promocjami, wyprzedażami, innymi kodami rabatowymi, a także rabatami uzyskanymi na podstawie jakichkolwiek umów, które mogą obowiązywać w Sklepie Internetowym, chyba że co innego przewidziano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.
11. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Towary:
a) przed wydaniem Towaru w formie:

 • przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy:  mBank nr konta: 25 1140 2004 0000 3002 3368 9015
 • płatności autoryzowanej za pośrednictwem systemu płatności online,

b) w momencie odbioru Towaru:

 • za pobraniem (gotówką), w przypadku odbioru osobistego.

2. W tytule płatności Klient podaje numer Zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają VAT.
4. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze.
5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie umieszcza informację o cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Towarów oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni Sprzedawca obok obniżonej ceny umieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom:
a) składanie Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania umów kupna/sprzedaży Towarów na odległość,
b) uzyskanie informacji o Towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich: UPS, JAS FBG oraz za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia wynosi 1-3dni roboczych.
5. Sprzedawca zastrzegą, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
6. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu Zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez system płatności online.
7. Dostawa Towaru następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail, bądź na adres podany podczas składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Na życzenie Klienta, do zamówionego produktu zostanie dołączona faktura VAT w formie papierowej. W tym celu, Klient proszony jest o zgłoszenie takiej prośby za pośrednictwem adresu: info@it.sklep.pl lub w trakcie składania Zamówienia w polu z dodatkowymi informacji - uwagi do sklepu.
9. Koszt dostawy Towaru pokrywa Klient.
10. Aktualny cennik dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach dostawy zamówionego Towaru.

VIII. GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Gwarancja producenta
Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Zobowiązania z tytułu gwarancji są realizowane przez firmę Assmann Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 19.

W celu zgłoszenia produktów do serwisu proszę o korzystanie z serwisu RMA-online , gdzie w łatwy i szybki sposób można zgłosić do naprawy zakupiony sprzęt.

W celu nadania zgłoszenia należy w powyższym formularzu podać dane urządzenia takie jak: symbol towaru, nr seryjny, data zakupu, opis usterki, numer dokumentu zakupu, adres e-mail. Prosimy również o podawanie nr telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej usterkę.


Serwis - Assmann Distribution Sp. z o.o.
ul.
Szczecińska 19
54-517 Wrocław
Adres poczty elektronicznej: serwis@assmann.pl

Serwis Assmann Distribution Sp. z o.o. pracuje od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

W razie jakichkolwiek pytań - za pośrednictwem powyższego adresu e-mail można uzyskać informacje o terminach: naprawy, odbioru, wysyłki serwisowanych produktów, itp.

Towar po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Sprzedawca wskazuje, że gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Klientowi z mocy prawa w przypadku braku zgodności sprzedanego Towaru z umową. Takie środki, w przypadku, gdy Towar został zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego, opisane zostały w punktach 2 – 5 i są realizowane na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zamówiony Towar ma wady. Obowiązki Sprzedawcy różnią się w zależności od tego, czy Klient jest Konsumentem, czy nie posiada statusu Konsumenta.

Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym (it.sklep.pl)

2. Zasady rękojmi obowiązujące względem Konsumentów:
2.1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Konsument, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać jego naprawy lub wymiany.
2.2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Zamówieniem w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
2.3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem.
2.4. Dokonując oceny nadmierności kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Zamówieniem, wartość Towaru zgodnego z Zamówieniem oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem.
2.5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu oraz koszt odbioru Towaru od Konsumenta ponosi Sprzedawca.
2.6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Zamówienia w następujących sytuacjach:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Zamówieniem powołując się na nadmierność kosztów (patrz: pkt. 2.3.)
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Zamówieniem w ten sposób, że:

 • nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Zamówieniem;
 • nie dokonał naprawy lub wymiany bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
 • nie pokrył kosztów, o których mowa w punkcie 2.5.

c) brak zgodności Towaru z Zamówieniem występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Zamówieniem,
d) brak zgodności Towaru z Zamówieniem jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Zamówieniem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
2.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Zamówienia, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Zamówieniem pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Zamówieniem.
2.8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
2.9. Konsument nie może odstąpić od Zamówienia, jeżeli brak zgodności Towaru z Zamówienia jest nieistotny.
2.10. Jeżeli brak zgodności z Zamówieniem dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Zamówienia Konsument może odstąpić od Zamówienia jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Zamówieniem, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Zamówieniem.

3. Zasady rękojmi obowiązujące względem Klientów niebędących Konsumentami.
3.1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
3.2. W sytuacji, w której Klient domaga się wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić realizacji swoich obowiązków we wskazany przez Klienta sposób, jeżeli wskazany sposób doprowadzenia do zgodności z Zamówieniem Towaru jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Zamówieniem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
3.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towary na wolny od wad lub usunięcia wady, ograniczenie zawarte w zd. 1 nie znajduje zastosowania.
3.4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Postanowienia wspólne dotyczące rękojmi:
4.1. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 4.4. poniżej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi.
4.2. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
4.2.1. Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy Towaru
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
4.2.2. Dane reklamowanego Towaru:
a) Producent
b) Model, ew. indeks Towaru
c) Numer seryjny
4.2.3. Dane określające datę wydania Towaru Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
4.2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
4.2.5. Roszczenie Klienta.
4.3. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu Towaru w Sklepie Internetowym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).
4.4. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Sprzedawcy:

 • drogą elektroniczną na adres info@it.sklep.pl
 • listownie na adres Horkom Przemysław Horoś ul. Poleska 33/59 51-354 Wrocław z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi

4.5. Towary, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej.
4.6. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru Towaru przez kuriera.
4.7. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Towarem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
4.8. Reklamowany Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zalecamy zapakowanie reklamowanego Towaru w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
4.9. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
4.10. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia Reklamacyjnego.
4.11. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
4.12. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.


5. Uznanie roszczenia z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę.
5.1. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na wymianie Towaru wadliwego na wolny od wad, Towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, Towar zostanie naprawiony przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
d) polegającego na odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
5.2. Dla przypadków opisanych w pkt 5.1. podpunktach a) i b) Towar odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
5.3. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru z naprawy od kuriera (dotyczy to również Towarów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Towaru w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Towaru, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, pod rygorem naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania Towaru.
5.5. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronach it.sklep.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy i wysłać go na adres e-mail: info@it.sklep.pl.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

4. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy na adres Assmann Distribution Sp. z o.o. ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru proszę dołączyć kopię formularza odstąpienia od umowy. Konsument jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do czasu otrzymania z powrotem Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
6. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Konsument odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. OPINIE

1. Sprzedawca umożliwia wystawianie użytkownikom Sklepu Internetowego umieszczonego na domenie www.it.sklep.pl opinii o Towarach - zarówno opinii zweryfikowanych (po dokonaniu zakupu za pośrednictwem serwisu Ceneo), jak również niezweryfikowanych (użytkownik który nabył lub nie nabył towaru - maksymalnie jedna opinia w czasie 60 minut).
2. Po zrealizowaniu Zamówienia i udzielonej zgodzie podczas składania zamówienia - serwis Ceneo przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą prośbę o wystawienie opinii o Towarze i indywidualnie wygenerowany link powiązany z numerem Zamówienia, pod którym Klient może wystawić taką opinię.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Horkom Przemysław Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59, 51-354 Wrocław.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, dalej: „RODO”), Sprzedawca jako administrator danych Klienta informuje, iż:

 • W Horkom Przemysław Horoś powołany został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: info@it.sklep.pl, nr telefonu +48608137485;
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem usługi elektronicznej (Sklepu Internetowego) lub Infolinii, realizacji zamówienia, tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lut. c RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z Infolinii mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania;
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, w przypadku wysyłki zakupionego towaru, a także podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usług IT;
 • Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą i prowadzenia rozmowy na Infolinii.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje RODO;
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych Towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 44 z późn. zm.),
 • RODO.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej it.sklep.pl
2. Horkom Przemysław Horoś nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@it.sklep.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
6. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Klient, który wyraził zgodę na to, aby jego adres e-mail znalazł się w bazie newsletterowej, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.

 Regulamin sklepu it.sklep.pl obowiązujący od dnia 24.12.2014r.

1. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.it.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Horkom Przemysław Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59 51-354 Wrocław.

Dane kontaktowe: e-mail: info@it.sklep.pl, nr telefonu 608137485.

Numer NIP 899-241-93-20, REGON 932959971, zwaną dalej Operatorem Sklepu.

2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.it.sklep.pl, są przetwarzane przez Operatora Sklepu wyłącznie w celu:

- realizacji umowy,

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep it.sklep.pl.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3. Informacje o produktach

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności zdjęcia, dane techniczne a także informacje zawarte na stronie www.it.sklep.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego wyglądu towaru. Jednocześnie it.sklep.pl zastrzega sobie prawo do błędów i nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Operatorem Sklepu lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego it.sklep.pl

4. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane na stronie www.it.sklep.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), są to ceny brutto zawierające podatek vat 23%.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili nadania zamówieniu przez Operatora Sklepu statusu "wysyłka".

3. Podane ceny mogą ulec zmianie wraz ze zmianą kursu Euro lub USD w dniu sprzedaży.

5. Zamówienia

1. Operator Sklepu przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.it.sklep.pl , poprzez e-mail info@it.sklep.pl oraz telefonicznie. Zamówienia poprzez stronę it.sklep.pl oraz e-mail info@it.sklep.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 14.00 danego dnia obsługiwane są przez Operatora Sklepu w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta  rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (status „wysyłka”), na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Horkom zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu pisząc wiadomość e-mail na adres info@it.sklep.pl.

6. Klient skladający zamówienie poprzez stronę it.sklep.pl powinien posługiwać się jedną spośród przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Firma Horkom wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

6. Termin i Dostawa Towaru

1. Na czas otrzymania przesyłki z zamówionym towarem składa się:

- czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki lub palety,

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu płatności i dostarczenia,

- do czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy wliczane są wyłącznie dni robocze.

2. Towar zamówiony w sklepie www.it.sklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej DPD (czas ok. 1-2 dni roboczych), a w przypadku wysyłek paletowych przewoźnika firmy kurierskiej SCHENKER (czas ok. 1-2 dni roboczych), lub może być, po wcześniejszym uzgodnieniu odebrany osobiście w siedzibie Operatora Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym firmy Horkom.

3. W momencie przyjmowania przesyłki od kuriera Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt. Jeżeli Klient stwierdzi, że paczka lub towar jest w sposób widoczny uszkodzony lub paczka nie zawiera zamówionego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Oryginał protokołu szkody, podpisany czytelnie przez Klienta oraz przez kuriera, należy zachować jako podstawę reklamacji. Po sporządzeniu protokołu należy pilnie powiadomić Operatora Sklepu o zaistniałym zdarzeniu.

4. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki, sprzętu z widocznymi uszkodzeniami lub przesyłki nie zawierającej zamówionego towaru, co wyrażone zostanie poprzez przyjęcie przesyłki przez Klienta i podpisanie kurierskiego listu przewozowego oraz brak prawidłowo spisanego protokołu szkody, Operator Sklepu zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru lub jego brak.

7. Sposoby płatności

1. Płatność za zamówiony towar może być dokonana:

a) przed wydaniem towaru Klientowi:

przelewem na rachunek bankowy Operatora Sklepu.

mBank nr konta: 25 1140 2004 0000 3002 3368 9015

Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

b) w momencie odbioru towaru:
• gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny możliwego odbioru

za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera (gotówka)

2. Operator Sklepu może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

3. Operator Sklepu może odmówić realizacji zamówienia z wybraną przez Klienta opcją płatności, także bez podania przyczyny. Jednocześnie Operator Sklepu zobowiązany jest wskazać Klientowi formę płatności, która umożliwi zrealizowanie zamówienia.

8. Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zmianami), w terminie do 10 dni kalendarzowych i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Wzór oswiadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest tutaj.

2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer ten można uzyskać poprzez przesłanie prośby na adres e-mail: info@it.sklep.pl. Numer zwrotu powinien być umieszczony w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez widocznego numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane.

3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Każdy element musi być kompletny, a towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 8.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej, zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu, pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Operator Sklepu i ewentualnie inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru oraz jego zwrotu. W przypadku korekty ilościowej towaru, Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Operator Sklepu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 9. Procedura reklamacji

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.it.sklep.pl objęte są gwarancjami realizowanymi na terenie Polski.

2. Do napraw gwarancyjnych upoważniony jest wyłącznie Serwis Assmann Distribution Sp. z o.o.

3. Urządzenie, które uległo awarii, Klient zgłasza, a następnie dostarcza bezpośrednio do serwisu wskazanego na stronie: http://it.sklep.pl/content/7-gwarancja-i-serwis

10. Zastrzeżenia prawne, znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, nazwy produktów oraz firm

1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.it.sklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.it.sklep.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki, dźwięk, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Horkom, producentów, dostawców lub firm współpracujących. Sklep www.it.sklep.pl nie ma powiązań własnościowych z producentami oferowanych towarów oraz ich markami handlowymi oraz logami.

11. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.it.sklep.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Umieszczone na zdjęciach komputery stacjonarne i przenośne, tablety, palmtopy, telefony, smartphony, projektory i odtwarzacze nie stanowią wyposażenia towarów, a jedynie ukazują możliwość zastosowania z oferowanym produktem.

4. Klient oświadcza, że otrzymał informację o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.